เกี่ยวกับเรา1

Home » เกี่ยวกับเรา1

ที่มา

สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand) หรือ CCAT เริ่มต้นจากเครือข่ายสุขใจ (SukJai Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวมตัวของคริสเตียนทั้งไทยและต่างชาติในปลายปี 2560 โดยมีบุคคลและตัวแทนองค์กรต่างๆ ที่มีส่วนรับใช้ในด้านสุขภาพจิตในประเทศไทย เช่น มูลนิธิจิตรักษ์ (Cornerstone Counseling Foundation), มูลนิธิต้นน้ำแห่งชีวิต (The Well International), วิทยาลัยพระคริสต์ธรรมแมคกิลวารี (McGilvary College of Divinity), New Counseling Service และ YWAM เป็นต้น

CCAT ได้จดทะเบียนจัดตั้งเป็นสมาคมในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และได้รับการรับรองเป็นสมาชิกของ Asia Christian Counseling Association (ACCA) ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562

พันธกิจ

ส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย และสนับสนุนให้มีการดูแลรักษาจิตใจแบบองค์รวม ผ่านการให้ความรู้ และการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียน

วัตถุประสงค์

1) เพื่อเพิ่มโอกาสทางเลือกแก่คริสเตียนและคนทั่วไปที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจ เช่น ความเครียด อันเนื่องมาจากสภาพที่เร่งรัดและเร่งรีบของสังคมให้สามารถเข้าถึงบริการทางด้านจิตบำบัดที่มีคุณภาพ และมีมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในสังคมโลก

2) เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยให้มีความรู้และทักษะในการให้คำปรึกษาในแนวทางคริสเตียนตามมาตรฐานสากล โดยจัดการอบรมในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน เพื่อสร้างภูมิป้องกันต่อผลกระทบทางจิตใจ ไปจนถึงการให้บริการทางจิตบำบัดที่มีความสลับซับซ้อน โดยเบื้องต้น วัตถุประสงค์นี้จะเริ่มที่การพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ให้การดูแลบรรดาคริสเตียนในคริสตจักร

3) เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ ตลอดจนทักษะต่างๆ ในด้านจิตบำบัดที่เหมาะสมกับคนไทยและสังคมไทย โดยผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ

4) เพื่อสนับสนุนและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและของเอกชนต่างๆ ที่ให้บริการทางด้านจิตบำบัด อันจะส่งเสริมให้ประชากรไทยมีสุขภาพทางจิตที่สมบูรณ์แข็งแรงมากขึ้น

5) เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวทางการฝึกฝนอบรมบุคลากรด้านจิตบำบัดกับต่างประเทศ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทรงคุณวุฒิในกลุ่มประเทศอาเซียน) อันจะเป็นเหตุให้เกิดการสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการทำงานร่วมกันระหว่างสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนอื่นๆ ในต่างประเทศ

6) สนับสนุนผู้ให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในการสอน วิจัย และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ที่เข้ากับบริบทในการให้คำปรึกษาในประเทศไทย

7) ส่งเสริมให้มีความเป็นเอกภาพในการเผยแพร่ข้อมูลด้านการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย

ONLY A LIFE LIVED FOR OTHERS IS WORTH

Save the Children believes every child deserves a future. In the U.S. and around the world, we give children a healthy start in life.

SEE OUR IMPACTS
Social Policy Initiatives

Social Policy Initiatives

Fundraising for local community causes world help received Groppe

  • Affordable Housing
  • Disaster Operations
  • Making an impact
Youth create waves of change

Youth create waves of change

Establishing a Donor Advised Fund is a convenient and simple way

  • Help us to help them
  • Foundational Services
  • Emergency Response
Pioneering From Young Life

Pioneering From Young Life

We want to do more and you can help. By committing a small fraction.

  • The need for consensus
  • Create waves of change
  • Integrated Health & Nutrition