พันธกิจของเรา

ส่งเสริมงานด้านสุขภาพจิต

สมาชิก

ข้อมูลสมาชิกสมาคมฯ

มีส่วนร่วม

สนับสนุนและมีส่วนร่วม

โปรแกรมงานอบรม สัมมนา และกิจกรรมของสมาคมฯ

เกี่ยวกับเรา

สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand) หรือ CCAT เริ่มต้นจากเครือข่ายสุขใจ (SukJai Network) ซึ่งเป็นเครือข่ายที่รวมตัวของคริสเตียนทั้งไทยและต่างชาติ

ข่าวและกิจกรรมด้านสุขภาพจิตจากองค์กรในเครือข่ายของสมาคมฯ

บทความ

บทความน่าสนใจและความรู้ต่างๆ