สมาชิก

Home » สมาชิก

ใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย

สมาชิกของสมาคมมี 4 ประเภท

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีสัญชาติไทยที่ทำงานเกี่ยวกับให้การปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรการให้การปรึกษาที่ได้รับการรับรองจากสมาคม เช่นจิตแพทย์ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ผู้ให้คำปรึกษาแบบมืออาชีพ หรือผู้ให้คำปรึกษา
  ในคริสตจักร
 2. สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลที่มีสัญชาติไทยสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรอื่นที่ไม่ใช่การให้การปรึกษาแต่ปฏิบัติงานด้านสุขภาพจิตในสถาบันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิต
 3. สมาชิกสมทบ ได้แก่ ชาวต่างชาติที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
 4. สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ ผู้มีอุปการคุณแก่สมาคม หรือบุคคล ที่มีความรู้ความสามารถทำประโยชน์ทางด้านการให้คำปรึกษาและด้านสุขภาพจิต ซึ่งคณะกรรมการ บริหารของสมาคมมีมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิก

ค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคมของสมาชิกทั้งหมด  (ยกเว้นสมาชิกกิตติมศักดิ์ที่มิต้องเสียค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมแต่อย่างใดทั้งสิ้น)

** ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 500 บาท

 • ค่าบำรุงราย 2 ปี    400 บาท
 • ค่าบำรุงราย 5 ปี    900 บาท
 • ค่าบำรุงตลอดชีพ    2,500 บาท

ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติให้ผู้สมัครเข้าเป็นสมาชิก ก็ให้ผู้สมัครนั้นชำระเงินค่าลงทะเบียน และค่าบำรุงสมาคม  ให้เสร็จภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากเลขานุการ และสมาชิกภาพของผู้สมัคร  ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้สมัครได้ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงสมาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ถ้าผู้สมัครไม่ชำระเงินค่าลงทะเบียนและค่าบำรุงภายในกำหนด ก็ให้ถือว่าการสมัครคราวนั้นเป็นอันยกเลิก

สมาชิกภาพของสมาชิกให้สิ้นสุดลงด้วยเหตุดังต่อไปนี้

 1. ตายหรือสิ้นสภาพบุคคล
 2. ลาออก โดยยื่นหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการ และคณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติ และสมาชิกผู้น้ันได้ชำระหนี้สินที่ยังติดค้างอยู่กับสมาคมเป็นที่เรียบร้อย
 3. ขาดคุณสมบัติสมาชิก
 4. ที่ประชุมใหญ่ของสมาคม หรือคณะกรรมการได้พิจารณาลงมติให้ลบชื่อออกจากทะเบียน เพราะสมาชิกผู้น้ันได้ประพฤตินำความเสื่อมเสียมาสู่สมาคม
 5. ขาดการชำระค่าบำรุงของสมาคมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 3 ปี และภายหลังจากนายทะเบียนได้มีหนังสือเตือนแล้วสองคร้ัง

สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก

 1. สมาชิกสามัญเท่านั้นที่มีสิทธิสมัครและได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหาร
 2. สมาชิกสามัญและสมาชิกวิสามัญมีสิทธิออกเสียง 1 เสียงในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี
 3. สมาชิกทุกประเภทมีสิทธิเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริหารสมาคม หรือต่อที่ประชุมสามัญประจำปี
 4. สมาชิกทุกประเภทได้รับการช่วยเหลือจากสมาคมทางด้านวิชาการและอื่นๆ ตามที่กรรมการบริหารสมาคมเห็นสมควร
 5. สมาชิกได้เอกสารหนังสือยืนยันการเป็นสมาชิก และมีรายชื่ออยู่ในเวปไซด์ของสมาคม
 6. สมาชิกได้รับสิทธิส่วนลด 10 เปอร์เซ็นต์ในการสมัครการอบรมทางวิชาการต่างๆ ที่สมาคมจัดขึ้น
 7. สมาชิกมีสิทธิจะขออนุญาตตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมและขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะกรรมการบริหารสมาคม
 8. มีหน้าที่จะต้องปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติ และข้อบังคับของสมาคมโดยเคร่งครัด
 9. มีหน้าที่ประพฤติตนให้สมกับเกียรติที่เป็นสมาชิกของสมาคม
 10. มีหน้าที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินกิจการต่างๆ ของสมาคม
 11. มีหน้าที่ร่วมกิจกรรมที่สมาคมได้จัดให้มีขึ้น
 12. มีหน้าที่ช่วยเผยแพร่ชื่อเสียงของสมาคมให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย