สนับสนุน

Home » สนับสนุน

สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทยเป็นสมาคมที่ไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งก่อตั้งขึ้นเป็นการตอบสนองต่อการทรงนำของพระเจ้า การสนับสนุนของท่านจะเป็นส่วนหนึ่งในการขยายพันธกิจด้านสุขภาพจิตในสังคมไทย เพื่อให้คนไทยเข้าถึงข้อมูล ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพจิต รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาการให้บริการด้านสุขภาพจิตแบบองค์รวมต่อไป

หากท่านต้องการสนับสนุน CCAT สามารถทำได้ตามช่องทางต่อไปนี้

โอนเงินผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย
เลขบัญชี 153-3-97429-1
ชื่อบัญชี สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย
SWIFTCODE: KASITHBK