งานวิจัย

Home » งานวิจัย

ศิลปะบำบัดสามารถช่วยให้ผู้รอดชีวิตจากการบาดเจ็บทางจิตใจได้เข้าถึง ความรู้สึกปลอดภัยภายในตัวตนได้อย่างไร

(How Art Therapy Can Help Survivors of Trauma Access an Embodied Sense of Safety)