คณะกรรมการ

Home » คณะกรรมการ

คณะกรรมการของสมาคมฯ

IMG_9917~photo

ปวีณา วุฒิธา
นายกสมาคม

Oi

กุลหญิง กาญจนามาส
อุปนายกและเหรัญญิก

IMG_9926~photo

อังครินทร์ ปิมแปง
นายทะเบียน