คณะกรรมการ

Home » คณะกรรมการ

คณะกรรมการของสมาคมฯ

IMG_9917~photo

ปวีณา วุฒิธา
นายกสมาคม

Oi

กุลหญิง กาญจนามาส
อุปนายกและเหรัญญิก

PIC-fei

ณิชา หลีหเจริญกุล
ประชาสัมพันธ์

IMG_9926~photo

อังครินทร์ ปิมแปง
นายทะเบียน

Pat

พรรณวดี เจียมศิริ
เลขานุการ