นางกุลหญิง กาญจนามาส

Home » คณะกรรมการ » นางกุลหญิง กาญจนามาส
Oi

นางกุลหญิง กาญจนามาส MAC

  • อุปนายกและเหรัญญิกสมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand)
  • ผู้ให้คำปรึกษาและผู้ประสานงานพันธกิจไทยมูลนิธิต้นน้ำแห่งชีวิต (The Well Foundation)
  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา คริสเตียนศาสตร์ จาก Baptist Theological Seminary Singapore ประเทศสิงค์โปร์ และ การให้คำปรึกษา จาก Singapore Bible College ประเทศสิงคโปร์