นางสาวณิชา หลีหเจริญกุล

Home » คณะกรรมการ » นางสาวณิชา หลีหเจริญกุล
PIC-fei

นางสาวณิชา หลีหเจริญกุล, AThR

  • เลขานุการและประชาสัมพันธ์สมาคมการให้คำปรึกษาแนวทางคริสเตียนในประเทศไทย (Christian Counseling Association Thailand)
  • นักศิลปะบำบัดที่ The Oasis และกายใจคลินิก
  •  ได้รับใบประกอบวิชาชีพนักศิลปะบำบัดจาก The Australian, New Zealand and Asian Creative Arts Therapies Association (ANZACATA) และสำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาโท สาขาศิลปะบำบัด จาก LASALLE College of the Arts ประเทศสิงคโปร์